Phiếu khảo sát cựu sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh
*Bắt buộc
Họ và tên đệm *
 
 
Tên *
 
 
Ngày sinh *
(mm/dd/yy)
 
Lớp *
 
Đã có việc làm chưa? (Nếu có chọn vào mục Khác và ghi rõ thông tin làm gì, địa chỉ cơ quan và có hài lòng với công việc hiện tại hay không) *
 
 
Điều tra qua kênh thông tin nào? *
(Điện thoại, email....)
 
 
2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh