Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh có các chức năng và nhiệm vụ sau

1. Chức năng

Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên có chức năng tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên về những vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, học tập, rèn luyện kỹ năng; nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên khi ra trường, nắm bắt tình hình thị trường lao động trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu việc làm cho sinh viên đồng thời tư vấn chiến lược đào tạo cho nhà trường; cung cấp lao động và tư vấn chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong phạm vi các ngành nghề chuyên môn mà nhà trường có đào tạo; tổ chức và quản lý các dịch vụ khai thác, cho thuê (ngắn hạn) mặt bằng để hợp tác kinh doanh; tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu, hình ảnh nhà trường với doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ

a). Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho người học; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn cho người học về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo;

- Thiết lập hệ thống thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa Đại học Hà Tĩnh với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về nhu cầu sử dụng lao động, số lượng người học tốt nghiệp hằng năm theo từng ngành đào tạo của Nhà trường để tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu công việc;

- Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, sàn giao dịch việc làm;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu về chương trình đào tạo, những yêu cầu của từng bậc học, ngành đào tạo đối với người học là đối tượng tuyển sinh của Nhà trường;

b).Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp.

c).Phối hợp các bộ phận chức năng trong Trường Đại học Hà Tĩnh để tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan thực tế.

d).Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên tổ chức các hoạt động của cựu sinh viên, huy động nguồn lực từ cựu sinh viên để tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

e).Tổ chức vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ hỗ trợ sinh viên; tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các công ty, doanh nghiệp và cơ quan thực tế.

f).Tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà trường tới các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

g).Tư vấn các vấn đề tâm lý - xã hội, tư vấn học đường cho người học theo quy định.

h).Phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các hoạt động tuyển dụng theo yêu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên, học viên các trường đại học và cao đẳng nước ngoài.

i).Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

k).Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

l) Đại diện cho nhà trường trong việc tìm kiếm các dự án hỗ trợ sinh viên và giới thiệu việc làm cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh từ các tổ chức trong và ngoài nước.

m).Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động.

2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh